. .
TELEFON :   0 332 351 51 57
       
GSM :   0 501 207 61 17
       
WHATSAPP :   0 501 207 61 17
       
E - POSTA :   bilgi@ozgoksudogalgaz.com
       
ADRES
:  
Sahibiata Mahallesi
Sahibiata Caddesi No:79/A
Meram - KONYA